SEARCH MENU CLOSE
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
Close Image
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
Informacije i pouka o pravima Saglasnost sa obradom ličnih podataka hero-image Saglasnost sa obradom ličnih podataka hero-image
Informacije i pouka o pravima

Saglasnost sa obradom ličnih podataka

Informacije i pouka o pravima

U slučaju pružanja zdravstvenih usluga od strane organizacije, dalje je organizacija ovlaštena i obavezna obraditi Vaše lične podatke, uključujući lične podatke posebne kategorije (posebno zdravstvene podatke) u svrhu pružanja zdravstvenih usluga na osnovu zakona i eventualno u svrhu ispunjavanja daljnjih ugovornih odredbi na osnovu sklopljenog ugovora o zdravstvenoj nezi. U tom slučaju, ubuduće će pravna osnova obrade Vaših ličnih podataka biti ispunjavanje zakonske obaveze organizacije kao administratora ličnih podataka ili ispunjavanje ugovora od strane organizacije. Sve potrebne informacije o obradi ličnih podataka možete naći u dokumentu Informacije o obradi ličnih podataka objavljenom na web stranici organizacije www.europeivf.com.

Kontaktne informacije administratora ličnih podataka: EUROPE IVF International s.r.o., MB 08508674, Nad Výšinkou 2868/2, 15000 Prag 5 – Smíchov, info@europeivf.com, 00420 257225751

Vaši lični podaci biće obrađeni na osnovu slobodnog pristanka, i to pod gore navedenim uslovima; prilikom obrade Vaših ličnih podataka neće dolaziti do automatizovanog odlučivanja ili profilisanja; organizacija kao administrator nije imenovala poverenika za zaštitu ličnih podataka, nije dodelila obradu ličnih podataka niti jednom subjektu kao izvršitelju obrade podataka niti je imenovala predstavnika za ispunjavanje obaveze u smislu Uredbe; organizacija kao administrator ne namerava Vaše lične podatke da preda trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili daljnjim trećim osobama, pored gore navedenih.

Svi Vaši lični podaci posebne kategorije biće čuvani pomoću softvera za vođenje medicinske dokumentacije i biće zaštićeni od neovlašćenog pristupa.

Imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka, pravo da zatražite od organizacije pristup svojim ličnim podacima, ispraviti ili ih brisati, eventualno ograničiti obradu podataka te podneti prigovor na obradu, pravo da prenesete podatke drugom administratoru, kao i pravo da podnesete žalbu Uredu za zaštitu ličnih podataka (www.uoou.cz), ako smatrate da administrator prilikom obrade ličnih podataka postupa suprotno Uredbi.

Kontaktirajte nas