SEARCH MENU CLOSE
Centrum asistované reprodukce, Praha
Close Image
Centrum asistované reprodukce, Praha
ochrana osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů hero-image Souhlas se zpracováním osobních údajů hero-image
ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace a poučení

V případě, že Vám budou ze strany organizace poskytovány zdravotní služby nebo se stanete dárcem reprodukčních buněk, je organizace dále oprávněna a povinna zpracovávat Vaše osobní údaje včetně osobních údajů zvláštní kategorie (zejména údajů o zdravotním stavu) pro účely poskytování zdravotních služeb na základě zákona a případně pro účely dalších plnění na základě uzavřené smlouvy o péči o zdraví. V takovém případě pak bude napříště právním titulem zpracování Vašich osobních údajů plnění právní povinnosti organizace jako správce osobních údajů nebo plnění smlouvy organizací. Veškeré potřebné informace o tomto zpracovávání osobních údajů naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů uveřejněném na webových stránkách organizace www.europeivf.com.

Kontaktní údaje správce osobních údajů: EUROPE IVF International s.r.o., IČ 08508674, Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 2868/2, PSČ 15000, [email protected], 00420 257225751

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování; organizace jako správce nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení; organizace jako správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje zvláštní kategorie budou uloženy s využitím softwarového vybavení pro vedení zdravotnické dokumentace a budou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od organizace přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.