SEARCH MENU CLOSE
Centrum asistované reprodukce, Praha
Close Image
Centrum asistované reprodukce, Praha
Europe IVF Nahlížení do zdravotnické dokumentace hero-image Nahlížení do zdravotnické dokumentace hero-image
Europe IVF

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Komu je umožněno nahlížet do zdravotnické dokumentace?

Do zdravotnické dokumentace je oprávněn nahlížet:

  • Pacient, kterého se zdravotnická dokumentace týká
  • Osoba určená pacientem (tj. se souhlasem pacienta), jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem
  • Osoba blízká pacientovi, který s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen udělit souhlas s nahlížením
  • Osoba blízká zemřelému pacientovi
  • Další osoby v rozsahu stanoveném zákonem

Jakým způsobem mohu nahlížet do zdravotnické dokumentace?

Do zdravotnické dokumentace můžete nahlížet osobně u nás na klinice za přítomnosti pověřeného zaměstnance. Při osobním nahlížení si můžete pořizovat vlastní kopie, fotografie či výpisy ze zdravotnické dokumentace.

Na základě písemné žádost vydáme Vám nebo Vámi určené oprávněné osobě námi pořízený výpis, opis nebo kopii zdravotnické dokumentace. Dokumentaci je možné převzít osobně nebo zaslat poštou na sdělenou adresu.

Je možné požádat vydání elektronické verze opisu/výpisu/kopie zdravotnické dokumentace na vhodném technickém nosiči nebo její zaslání na e‑mailovou adresu sdělenou v žádosti. Tato elektronická verze bude vždy opatřena heslem, které pověřený zaměstnanec sdělí oprávněné osobě osobně či telefonicky – formou SMS.

Jak mohu požádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace?

Termín osobního nahlížení do zdravotnické dokumentace si můžete domluvit osobně přímo u nás na recepci kliniky, telefonicky na čísle 725 916 912, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected]. Z kapacitních důvodů je třeba termín nahlížení vždy objednat předem. Neohlášeným žadatelům o nahlížení nemusí být na místě vyhověno a budou objednáni na nejbližší možný termín.

Pro vydání, resp. zaslání výpisu/opisu/kopie zdravotnické dokumentace je třeba předložit písemnou žádost (podepsanou přímo na klinice nebo opatřenou úředně ověřeným podpisem pacienta / oprávněné osoby), kterou můžete zanést osobně na recepci naší kliniky, případně zaslat na adresu:

Metodik kliniky
EUROPE IVF International s.r.o.
Nad Výšinkou 2868/2, 150 00 Praha 5

Telefonickým či e-mailovým žádostem o vydání výpisu/opisu/kopie zdravotnické dokumentace nemusí být z důvodu nemožnosti ověření totožnosti a oprávnění žadatele vyhověno.

Jaké dokumenty musím předložit, abych mohl nahlížet do zdravotnické dokumentace?

Při osobním nahlížení do vlastní zdravotnické dokumentace Vám postačí předložit občanský průkaz, podle kterého pověřený zaměstnanec naší kliniky ověří Vaši totožnost. V případě nahlížení do zdravotnické dokumentace jiné osoby, je nutné předložit kromě občanského průkazu rovněž další dokumentaci prokazující oprávnění dané osoby do zdravotnické dokumentace nahlédnout (souhlas pacienta, plnou moc apod.).

O vydání výpisu/opisu/kopie zdravotnické dokumentace můžete požádat prostřednictvím standardizovaného formuláře, který je k dispozici na recepci naší kliniky, případně Vám jej na vyžádání zašleme. K žádosti je třeba přiložit veškerou nezbytnou dokumentaci prokazující Vaše oprávnění do zdravotnické dokumentace nahlížet (v originálech či ověřených kopiích).

Jaké jsou poplatky spojené s nahlížením do zdravotnické dokumentace?

Poplatek za činnosti související s pořízením kopie, opisu nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace činí:

  • Transport dokumentace z archivu na kliniku 1 500 Kč
  • Zajištění kopie, opisu nebo výpisu lékařem 25 Kč/min
  • Zajištění kopie, opisu nebo výpisu jiným zaměstnancem kliniky 10 Kč/min
  • USB flash disk při požadavku na předání v elektronické podobě (ne e-mailem) 200 Kč
  • Poplatek za odeslání poštou 150 Kč

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o vydání výpisu/opisu/kopie zdravotnické dokumentace?

Vaši žádost vyřídíme nejpozději do 30 dnů.